گیاه کارته

کارته Hertia angustifulia کارته گیاهیست درختچه ای که در دامنه ارتفاعات مختلف کشور مثل اصفهان یزد خراسان بندرعباس کاشان گلپایگان و قم انتشار دارد گیاهی است مهاجم که اکثراً در مراتع تخریب شده به چشم می خورد ریخت شناسی این درختچه بوته مانند است برگها بی دمبرگ و دارای کنار های صاف کامل هستند کپه …

گیاه کارته ادامه »