سیب malus orientalis

سیب malus orientalis / بذور پایه نهال های میوه(مثمر)

سیب جنگلی بومی جنگل های شمال ایران Malus orientalis. Uglitzk از ارتفاعات پایین تا ارتفاعات میانی و بالا و مرز جنگل به صورت منفرد و گروه های کوچک حضور دارد.
سیب malus orientalis
 • رویشگاهنوع وحشی درخت سیب در جنگل های نواحی شمالی ایران، گچسر، نواحی مختلف البرز: رازخان در ارتفاعات ۱۶۰۰ متری، از آستارا تا گرگان، کندوان تا ارتفاعات ۲۷۰۰ متری و غیره می روید.
 • اسم علمیmalus orientalis
 • اسم انگلیسیapple tree
 • وزن هزار دانه۳۳ گرم
 • حدود بذر در هر گرم۳۰ دانه
 • گروه بذر
 • خاک مناسب
 • دما
 • فاصله کاشت بذر
 • عمق کاشت
 • نورلازم
 • مقدار اب
 • سن گیاه
 • کاربرد یا مصارف گیاه

 
این گونه همچنین در نقاط غربی، مرکزی و شرق ایران نیز به صورت طبیعی یافت می شود بذر این گونه مانند بسیاری از گونه های شمال ایران و مناطق معتدله دارای یک نوع خواب فیزیولوژیک است و برای رفع آن به یک تیمار قبل از کاشت نیاز دارد. در این تحقیق از سه تیمار ترکیبی اسیدجیبرلیک در سه سطح 250، 500 و 1000 پی پی ام به علاوه لایه گذاری گرم، سرد و گرم و سرد استفاده شد. همچنین شاهد نیز جهت اطمینان از عملکرد تیمارها به کار برده شد. بعد از مدت زمان 190 روز اعمال تیمار نتایج نشان داد که تیمار اسیدجیبرلیک و لایه گذاری گرم و مرطوب به هیچ عنوان موجب بهبود جوانه زنی در این گونه نمی شود. تیمار اسیدجیبرلیک در سطح 250 و 500 و لایه گذاری سرد و مرطوب در فاکتور سرعت جوانه زنی دارای اختلاف با سایر تیمارهای جوانه زنی میباشد، اگرچه در میزان درصد جوانه زنی تمام تیمارها بجز تیمار اسیدجیبرلیک و لایه گذاری گرم و مرطوب با هم به صورت یکسان عمل کردند. بنابراین تیمار مناسب برای جوانه زنی بذر گونه سیب جنگلی، لایهگ ذاری سرد تا حداکثر 20 هفته است که برای کاهش این دوره می توان از هورمون اسیدجیبرلیک استفاده کرد. میزان این کاهش به مبدا بذر بستگی دارد.

 
سیب malus orientalis