آلو prur domestica

آلو prur domestica / بذور پایه نهال های میوه(مثمر)

درخت آلو از تیره گل سرخ به ارتفاع متجاوز از ۵ متر، غالبا عاری از خار ولی دارای برگ های بیضوی و دندانه دار است. گل های آن بزرگ تر از گیاه قبلی و میوه اش درشت و دارای ظاهر بیضوی کشیده و خوراکی است. به حالت طبیعی یا به صورت خشک شده مصرف می شود. از درخت آلو ، بر اثر کشت های متوالی، نژادهای مختلفی با میوه های متفاوت از نظر شکل، ابعاد و رنگ به دست آمده است. نژادی از آن که میوه تیره رنگ دارد بر سایرین ترجیح داده می شود.
آلو prur domestica

 
پوست درخت آلو دارای ترکیب شیمیایی مشابه درخت گوجه وحشی است. جوانه های آن دارای گلوکزید مولد اسیدسیانیدریک است. آلوی تازه دارای اسید مالیک و مقدار کمی از اسیدهای سیتریک، سوکسینیک و سالیسیلیک ، ۳.۵ در صد ساکارز و قندهای تبدیل یافته ۴.۵ درصد هیدرات های کربن و مواد پکتیک می باشد. در میوه خشک شده آن، مقدار نسبی قند به ۴۴ درصد و هیدرات های کربن به ۱۸ درصد می رسد.

مغز هسته دارای ۳۰ – ۵۰ درصد ماده روغنی قابل استخراج است که تحت اثر فشار و درجه حرارت کم از آن به دست می آید. روغن مذکور که از مغز خشک پس از خارج کردن پوسته رویی آن و یا همراه با پوسته، به دست می آید، حالت روان و رنگ زرد طلایی و گاهی کمی تیره دارد. بو و طعم آن ضعیف است. به سهولت تند می شود در دمای ۱۵- درجه انجماد حاصل می کند.

وزن مخصوص آن در گرمای ۱۵ درجه بین ۰.۹۱۵ و ۰.۹۲۲ می باشد. اندیس انكسار آن در گرمای ۲۵ درجه بین ۱.۴۶۴۰ و ۱.۷۷۰۰، اندیس صابونی شدن بین ۱۸۸ و ۱۹۹ و اندیس ید آن بین ۷۵ و ۱۲۱ است. دارای ۵ تا ۶ درصداز اسیدهای چرب اشباع شده و بقیه از اسیدهای اشباع نشده است که قسمت اعظم آن ها را اسید اولئیک همراه با مقداری اسید لینولئیک تشکیل می دهد.

روغن هسته آلو از تیره گل سرخ ، مصارف مختلف در داروسازی و در عطرسازی دارد. به ندرت روغن آن به طور غیرمخلوط با مغز هسته های روغن دار تهیه می شود. مرکز تهیه آن، اروپای مرکزی است.

از ساقه درخت آلو و حتی میوه آن، نوعی انگم به خارج ترشح می شود که دارای قند مخصوصی به نام پرونوز (prunosc) و همچنین کالا کتوز و آرابينوز است. انگم درخت آلو ، مصارف درمانی ندارد ولی معمولا با ترشحات مشابه درختان دیگر در معرض استفاده های مختلف قرار می گیرد.


 
آلو prur domestica