بذور پایه نهال های میوه(مثمر)

گردو juglans regia

گردو juglans regia

گیاهی چندساله و خزاندار به ارتفاع 25-35 متر که قطر تنه آن به دو متر می رسد..

اطلاعات بیشتر
گلابی پایه pyrus sp

گلابی پایه pyrus sp

گلابی (sativus Pyrus (به عنوان یکی از مهمترین میوههاي دانهدار شناخته شده است.

اطلاعات بیشتر
آلبالو تلخ cerasus vulgaris

آلبالو تلخ cerasus vulgaris

آلبالو قرابت نزدیکی با گیلاس دارد. بومی مناطق زیادی در اروپا و جنوب آسیا می باشد.

اطلاعات بیشتر
سیب malus orientalis

سیب malus orientalis

سیب جنگلی بومی جنگل های شمال ایران Malus orientalis. Uglitzk.

اطلاعات بیشتر
آلوچه(گوجه سبز)prunus divaricata

آلوچه(گوجه سبز)prunus divaricata

گوجه سبز گروهی از کولتیوارهای آلوهای اروپایی هستند..

اطلاعات بیشتر
آلو prur domestica

آلو prur domestica

درخت آلو از تیره گل سرخ به ارتفاع متجاوز از ۵ متر، غالبا عاری از خار ولی دارای برگ های بیضوی و دندانه دار است..

اطلاعات بیشتر
به دانه (اصفهان) cydonia sp

به دانه (اصفهان) cydonia sp

به درخت متوسط یا کوچکی است که ارتفاع آن تا 5 متر هم میرسد.

اطلاعات بیشتر
هلو(شفتالو)persica vulgaria

هلو(شفتالو)persica vulgaria

جهت تولید درختان هلو و شلیل میبایست.

اطلاعات بیشتر