پهن برگ ها

انواع بادام اهلی سنگی و بادام مامائی amygdalus sp.

انواع بادام اهلی سنگی و بادام مامائی amygdalus sp.

.

اطلاعات بیشتر
بادام اهلی کاغذی (منقا) a.ebunea

بادام اهلی کاغذی (منقا) a.ebunea

پوست هسته آن بسیار نازک است.

اطلاعات بیشتر
بادام اهلی شیرین a.commonis v.amara

بادام اهلی شیرین a.commonis v.amara

یکی از ارقام بادام است درختی است با ارتفاع تا ۸ متر.

اطلاعات بیشتر
بادام اهلی تلخ a.commonis

بادام اهلی تلخ a.commonis

درخت یا درختچه هایی با خار و بدون خار.

اطلاعات بیشتر
تنگرس a.lycioides

تنگرس a.lycioides

درختی است خودرو با دماکوتیپ جدا.

اطلاعات بیشتر
بادام کوهی(بادامک) a.scoparia

بادام کوهی(بادامک) a.scoparia

درختی است خودرو با ارتفاع تا ۶ متر.

اطلاعات بیشتر
ارژن amygdalus orientalis elaeagni folia

ارژن amygdalus orientalis elaeagni folia

یکی از گونه های جنس آمیگدالوس.

اطلاعات بیشتر
مشک a.farnesiana

مشک a.farnesiana

درخت یا درختچه ای زیبا و زینتی.

اطلاعات بیشتر
میموزا a.deulbata

میموزا a.deulbata

یکی از جنس های آکاسیا درختی است همیشه سبز زینتی.

اطلاعات بیشتر
آکاسیا ویکتوریا a.victoria

آکاسیا ویکتوریا a.victoria

.

اطلاعات بیشتر
آکاسیا سالیسینا a,salisina

آکاسیا سالیسینا a,salisina

.

اطلاعات بیشتر
آکاسیا برگ کبود a.cyanophylla

آکاسیا برگ کبود a.cyanophylla

.

اطلاعات بیشتر
آکاسیا لوسینا a.lusina

آکاسیا لوسینا a.lusina

درخت یا درختچه های میخ دار زینتی خودرو.

اطلاعات بیشتر
آکاسیا عربیکا(صمغ عربی) acacia arabica

آکاسیا عربیکا(صمغ عربی) acacia arabica

درخت یا دختچه های میخ دار زینتی خودرو.

اطلاعات بیشتر
پده(بید سمرقندی) populus euphratica

پده(بید سمرقندی) populus euphratica

درختی است زینتی خودرو با قد متوسط.

اطلاعات بیشتر
توت آمریکایی maclura pomifera

توت آمریکایی maclura pomifera

درختی زینتی است خاردار با ارتفاع تا ۲۰ متر ..

اطلاعات بیشتر
توت بذری morus alba

توت بذری morus alba

درختانی هستند به قامت ۲۰ متر.

اطلاعات بیشتر
عناب خوراکی ziziphus vulgaris

عناب خوراکی ziziphus vulgaris

درختی است با قد متوسط از ۶ تا ۱۵ متر..

اطلاعات بیشتر
زیتون تلخ melia azedarach

زیتون تلخ melia azedarach

درختی است زینتی متوسط الجثه از ۵ تا ۱۲ متر ..

اطلاعات بیشتر
سنجد شیرین (خوراکی) elaegnus angustifolia

سنجد شیرین (خوراکی) elaegnus angustifolia

درختی است تا ارتفاع ۱۸ متر با میوه خوراکی داروئی.

اطلاعات بیشتر
سنجد تلخ hippophae rhamnoides

سنجد تلخ hippophae rhamnoides

درخت یا درختچه ای است زینتی با برگهای نقره فام.

اطلاعات بیشتر
نخل زینتی قامه بلند و نخل زینتی تنه قطور washingtonia filamentosa

نخل زینتی قامه بلند و نخل زینتی تنه قطور washingtonia filamentosa

دو گونه زینتی آن بیشتر در ایران کاشته شده.

اطلاعات بیشتر
پیراکانتا زینتی pyracanta coccinea roemer

پیراکانتا زینتی pyracanta coccinea roemer

درخت یا درختچه ای زینتی خاردار با میوه های قرمز.

اطلاعات بیشتر
پسته کوهی (بنه-خنجک) pistacia atlantica,khinjuk

پسته کوهی (بنه-خنجک) pistacia atlantica,khinjuk

درختی است خودرو با عمر طولانی با برگهای چرمی..

اطلاعات بیشتر
لیلکی gleditschia caspica

لیلکی gleditschia caspica

درختی است زینتی رویشگاه اولیه اش شمال ایران.

اطلاعات بیشتر
زالزالک قرمز(خونین) crataegus atrosanguinea

زالزالک قرمز(خونین) crataegus atrosanguinea

در نیمه شمالی ایران و کرمان پراکنده است.

اطلاعات بیشتر
زالزالک زرد(کیوج) crataegus azaroleus

زالزالک زرد(کیوج) crataegus azaroleus

جنس زالزالک دارای گونه های متعدد در دنیا و ایران است.

اطلاعات بیشتر
گیلاس وحشی(حلونه) cerasus sp

گیلاس وحشی(حلونه) cerasus sp

دارای گونه های متعدد در ایران و نامهای متعدد است.

اطلاعات بیشتر
گلابی وحشی pyrus glabra

گلابی وحشی pyrus glabra

درختی با قد تا ۶ متر با شاخه های خاردار.

اطلاعات بیشتر
بلوط همیشه سبز quercus ilex

بلوط همیشه سبز quercus ilex

درختی است زیبا زینتی بدون خزان.

اطلاعات بیشتر
بلوط شمال(اوری) q.macranthera

بلوط شمال(اوری) q.macranthera

درختی است با قد ۲۵ متر.

اطلاعات بیشتر
بلوطهای غرب quercus sp

بلوطهای غرب quercus sp

.

اطلاعات بیشتر
شاه بلوط castanea sativa

شاه بلوط castanea sativa

درختی با قد تا ۳۰ متر.

اطلاعات بیشتر
مهلب cerasus mahaleb

مهلب cerasus mahaleb

درختی با ارتفاع تا ۳۰ متر.

اطلاعات بیشتر
داغداغان celtis caocasica

داغداغان celtis caocasica

درختی تا ارتفاع ۱۵ متر زینتی.

اطلاعات بیشتر
گزشاهی(نادری) tamarix aphylla

گزشاهی(نادری) tamarix aphylla

درخت نسبتا بلند و کشیده با پوست قهوه ای مایل به قرمز.

اطلاعات بیشتر
درخت مشعلی delonix regia

درخت مشعلی delonix regia

درختی است زینتی با قد تا ۱۲ متر.

اطلاعات بیشتر
مورد معطر myrtus communis

مورد معطر myrtus communis

درختچه بومی همیشه سبز با قد ۳ متر.

اطلاعات بیشتر
ناترک dodonea viscosa

ناترک dodonea viscosa

درختچه کوچک هرس پذیر زینتی .

اطلاعات بیشتر
جوالدوز(گاتالپا)catalpa speciosa

جوالدوز(گاتالپا)catalpa speciosa

درختی است نیمه خزان کننده تا ارتفاع 30 متر.

اطلاعات بیشتر
نیلک amorpha fruticosa

نیلک amorpha fruticosa

درختچه ای است زینتی با پوست تیره.

اطلاعات بیشتر
رملیک(دره) ziziphus nummularia

رملیک(دره) ziziphus nummularia

درختچه ای است پر خار و پر شاخه تا قد ۲ متر.

اطلاعات بیشتر
سدر(کنار آفریقائی) ziziphus maritiana

سدر(کنار آفریقائی) ziziphus maritiana

درختی با ارتفاع بین ۹ تا ۱۵ متر.

اطلاعات بیشتر
کهور پاکستانی (ثمر)p.juliflora

کهور پاکستانی (ثمر)p.juliflora

درخت یا درختچه ای است بزرگ با ارتفاع تا ۵ متر.

اطلاعات بیشتر
کهورک(جغجغه)prosopis stephaniana

کهورک(جغجغه)prosopis stephaniana

درختچه کوچک و خاردار.

اطلاعات بیشتر
کهور ایرانی prosopis spicigera

کهور ایرانی prosopis spicigera

درختی است خودرو سایه انداز با ارتفاع 2/5 تا ۱۰ متر.

اطلاعات بیشتر
سدر(کنار ایرانی) ziziphus spina

سدر(کنار ایرانی) ziziphus spina

درختی است زینتی خاردار همیشه سبز سایه انداز داروئی و صنعتی ..

اطلاعات بیشتر
خرنوب(شاخ بزک) ceratonia siliqua

خرنوب(شاخ بزک) ceratonia siliqua

درختی است زینتی همیشه سبز دو پایه مت.سط القامه تا ۱۰ متر..

اطلاعات بیشتر
شیشه شور  calystemon citrinus

شیشه شور calystemon citrinus

درختی است زینتی همیشه سبز با ارتفاع تا ۸ متر ..

اطلاعات بیشتر
شب خسب (گل ابریشم) albizzia julibrissin

شب خسب (گل ابریشم) albizzia julibrissin

درختی است متوسط القامه تا ۲۲ متر زینتی.

اطلاعات بیشتر
ابریشم هندی(برهان) albizzia lebbek

ابریشم هندی(برهان) albizzia lebbek

درختی است بزرگ و زینتی با گلهای زرد.

اطلاعات بیشتر
ابریشم مصری caesalpinia gilliesii

ابریشم مصری caesalpinia gilliesii

درختچه ای است زینتی بومی آفریقا ی جنوبی و بومی شده در ایران.

اطلاعات بیشتر
نارون ulmus calpinifolia

نارون ulmus calpinifolia

درختی است با تاج کروی و موزون بالاخطی.

اطلاعات بیشتر
افرا کیکم acer monspessulanum

افرا کیکم acer monspessulanum

درخت کوتاه یا درختچه ای که چند گونه در ایران دارد .

اطلاعات بیشتر
عر عر(آیلان) ailanthus glandalusa

عر عر(آیلان) ailanthus glandalusa

درختی است بومی چین سریع الرشد با ارتفاع 20 متر .

اطلاعات بیشتر
بابل(درمان عقرب) parkingsonia aculata

بابل(درمان عقرب) parkingsonia aculata

درختی است بومی آمریکا ،زینتی ،داروئی.

اطلاعات بیشتر
سوبابل leucaena leucocephala

سوبابل leucaena leucocephala

درختی است با ارتفاع 10 متر با شاخه های قهوه ای رنگ همیشه سبز.

اطلاعات بیشتر
گز روغن (گازرخ) moringa peregrina

گز روغن (گازرخ) moringa peregrina

درختی است شبیه به درخت گز شاهی بسیار شگفت انگیز و از عجایب خلقت.

اطلاعات بیشتر
اشک(آق چالی) halimodendron halodendron

اشک(آق چالی) halimodendron halodendron

اشک یا آق چالی درختچه ایست زیبا پر گل بنفش با ارتفاع ۲ متر کم برگ - کبود رنگ .

اطلاعات بیشتر
آسه (دیو خار)      Lycium depressum

آسه (دیو خار) Lycium depressum

درختچه ای است زینتی با ارتفاع 1.5 تا 2.5 متر متراکم و خاردار .

اطلاعات بیشتر
افرا چناری A.platanoides

افرا چناری A.platanoides

درختی است سایه انداز با ارتفاع تا ۳۵ متر.

اطلاعات بیشتر
افرا شبه چناری(شیرازی)A.pseude plantanus

افرا شبه چناری(شیرازی)A.pseude plantanus

درختی است بومی اروپا و قفقاز،زینتی سایه انداز، متوسط القامه.

اطلاعات بیشتر
افرا زینتی(سیاه) acer negundo

افرا زینتی(سیاه) acer negundo

درختی است زینتی ،سایه انداز متوسط القامه .

اطلاعات بیشتر
زبان گنجشک (ون) fraxinus

زبان گنجشک (ون) fraxinus

درختی است تاارتفاع 25 متر ،دوستدار خاک های اسیدی تا خنثی.

اطلاعات بیشتر
ارغوان(معمولی) cercis siliquastrum

ارغوان(معمولی) cercis siliquastrum

درخت کوچک جثه یا درختچه ای است با برگهای گرد.

اطلاعات بیشتر
اقاقیا(معمولی) robinia pseudoacacia

اقاقیا(معمولی) robinia pseudoacacia

درختی است تیغ دار با ارتفاع تا 30 متر سایه انداز سریع الرشد.

اطلاعات بیشتر
اکالیپتوس میکروتکا(سیاه) e.mycrotheca

اکالیپتوس میکروتکا(سیاه) e.mycrotheca

درختی با تنه سیاه رنگ و چوب فشرده و عمر نسبتا زیاد.

اطلاعات بیشتر
اکالیپتوس کامادولنسیس eucalyptus camaldulensis

اکالیپتوس کامادولنسیس eucalyptus camaldulensis

درختی است بسیار سریع الرشد و تناور تا ارتفاع 50 متر.

اطلاعات بیشتر