پهن برگ ها

آسه Lycium depressum

آسه Lycium depressum

.

اطلاعات بیشتر
افرا چناری A.platanoides

افرا چناری A.platanoides

درختی است سایه انداز با ارتفاع تا ۳۵ متر.

اطلاعات بیشتر
افرا شبه چناری(شیرازی)A.pseude plantanus

افرا شبه چناری(شیرازی)A.pseude plantanus

درختی است بومی اروپا و قفقاز،زینتی سایه انداز، متوسط القامه.

اطلاعات بیشتر
افرا زینتی(سیاه) acer negundo

افرا زینتی(سیاه) acer negundo

درختی است زینتی ،سایه انداز متوسط القامه .

اطلاعات بیشتر
زبان گنجشک (ون) fraxinus

زبان گنجشک (ون) fraxinus

درختی است تاارتفاع 25 متر ،دوستدار خاک های اسیدی تا خنثی.

اطلاعات بیشتر
ارغوان(معمولی) cercis siliquastrum

ارغوان(معمولی) cercis siliquastrum

درخت کوچک جثه یا درختچه ای است با برگهای گرد.

اطلاعات بیشتر
اقاقیا(معمولی) robinia pseudoacacia

اقاقیا(معمولی) robinia pseudoacacia

درختی است تیغ دار با ارتفاع تا 30 متر سایه انداز سریع الرشد.

اطلاعات بیشتر
اکالیپتوس میکروتکا(سیاه) e.mycrotheca

اکالیپتوس میکروتکا(سیاه) e.mycrotheca

درختی با تنه سیاه رنگ و چوب فشرده و عمر نسبتا زیاد.

اطلاعات بیشتر
اکالیپتوس کامادولنسیس eucalyptus camaldulensis

اکالیپتوس کامادولنسیس eucalyptus camaldulensis

درختی است بسیار سریع الرشد و تناور تا ارتفاع 50 متر.

اطلاعات بیشتر