انواع گون و چاودارها

گون گزی(گز خوانسار)(a.adscendens)

گون گزی(گز خوانسار)(a.adscendens)

.

اطلاعات بیشتر
گون مرتعی (خوشخوراک)(a.halopeplis)

گون مرتعی (خوشخوراک)(a.halopeplis)

.

اطلاعات بیشتر
گون مرتعی (رونق) (astaragalus sp.)

گون مرتعی (رونق) (astaragalus sp.)

.

اطلاعات بیشتر
گون مرتعی (نتر)  (a.squarosus)

گون مرتعی (نتر) (a.squarosus)

.

اطلاعات بیشتر
گون مرتعی (a.siliquasus)

گون مرتعی (a.siliquasus)

.

اطلاعات بیشتر
گون مرتعی بدون خار (astaragalus siclofilus)

گون مرتعی بدون خار (astaragalus siclofilus)

.

اطلاعات بیشتر
چاودار چند ساله (Secale montanum)

چاودار چند ساله (Secale montanum)

علفی است پر محصول پایا خوشخوراک.

اطلاعات بیشتر
چاودار دوساله(Secale sereale)

چاودار دوساله(Secale sereale)

علفی است دو ساله یا دائمی.

اطلاعات بیشتر
چاودار معمولی (پائیزه)(Sacale sereale)

چاودار معمولی (پائیزه)(Sacale sereale)

علفی است خودرو یکساله با ارتفاع ۱/۵ متر.

اطلاعات بیشتر