انواع گراس

گاورس setaria sp.

گاورس setaria sp.

علوفه ای است فصلی زود رس.

اطلاعات بیشتر
علف باغ(پنجهک) dactylis glomerata

علف باغ(پنجهک) dactylis glomerata

گیاهی پایا پر محصول پا بلند.

اطلاعات بیشتر
علف پشمکی بی کرک bromus inermis

علف پشمکی بی کرک bromus inermis

گیاهی پایا ریزوم دار چراگاهی.

اطلاعات بیشتر
علف پشمکی bromus tomentellus

علف پشمکی bromus tomentellus

گیاهی علوفه ای خوشخوراک.

اطلاعات بیشتر
علف بره نی festuca arandinaceae

علف بره نی festuca arandinaceae

چمنی است پایا و چراگاهی.

اطلاعات بیشتر
علف بره  festuca ovina

علف بره festuca ovina

چمنی است آفتاب و سایه دوست.

اطلاعات بیشتر
قیاق agropyrun repense

قیاق agropyrun repense

.

اطلاعات بیشتر
اردو phleum pratense

اردو phleum pratense

گیاهی دائمی جان سخت خوشخوراک.

اطلاعات بیشتر
چچم چمنی(دائمی) lolium prenne

چچم چمنی(دائمی) lolium prenne

گیاهی پایا جان سخت به سرما و گرما.

اطلاعات بیشتر
چمن ایرانی (یارندی) poa sp.

چمن ایرانی (یارندی) poa sp.

چمن پایا رقم بومی کشور است.

اطلاعات بیشتر
چمن گندمی گرمسیر(خورنال) pennisetum ciliare,cenchrus ciliaris

چمن گندمی گرمسیر(خورنال) pennisetum ciliare,cenchrus ciliaris

گیاهی خودرو خوشخوراکو مقاوم در برابر چرای مفرط.

اطلاعات بیشتر