سایر گیاهان علوفه ای

انواع ارزان دانه ای و علوفه ای panicum sp

انواع ارزان دانه ای و علوفه ای panicum sp

گیاهانی یک ساله تابستانه آبی .

اطلاعات بیشتر
جو اصلاح شده ارقام دیم و آبیhordeum

جو اصلاح شده ارقام دیم و آبیhordeum

.

اطلاعات بیشتر
یولاف fatua

یولاف fatua

گیاهی است یک ساله خودرو.

اطلاعات بیشتر
جو دو سر avena sativa

جو دو سر avena sativa

.

اطلاعات بیشتر
تریتیکاله (چندم) triticale

تریتیکاله (چندم) triticale

از تلاقی گندم و چاودار یک ساله حاصل شده ..

اطلاعات بیشتر
شلغم علوفه ای (دامی) brassica rapa

شلغم علوفه ای (دامی) brassica rapa

.

اطلاعات بیشتر
چغندر علوفه ای (دامی)beta vulgarise

چغندر علوفه ای (دامی)beta vulgarise

.

اطلاعات بیشتر
انواع شنبلیله مرتعی trigonella sp

انواع شنبلیله مرتعی trigonella sp

.

اطلاعات بیشتر
گرگرو vicia villosa

گرگرو vicia villosa

.

اطلاعات بیشتر
گاودانه vicia sativa

گاودانه vicia sativa

.

اطلاعات بیشتر
سنگک یا سنگنک lathyrus sativus

سنگک یا سنگنک lathyrus sativus

.

اطلاعات بیشتر
حلر یا خلر lathyrus hisutus

حلر یا خلر lathyrus hisutus

گیاهی است یک ساله و بهاره با رشدی سریع و علوفه فراوان.

اطلاعات بیشتر
منداب(کیکوج) eruca sativa

منداب(کیکوج) eruca sativa

بذر روغنی و مصارف علوفه ای.

اطلاعات بیشتر
ماشک گل خوشه ای (گل بنفش) vicia villosa

ماشک گل خوشه ای (گل بنفش) vicia villosa

بیش از گونه های دیگر در پاییز هم کشت شده.

اطلاعات بیشتر
ماشک گل خوشه ای مرتعی (وحشی)vicia variabilis

ماشک گل خوشه ای مرتعی (وحشی)vicia variabilis

.

اطلاعات بیشتر
ماشک گل خوشه ای زراعی (سردسیری و گرمسیری) vicia sativa

ماشک گل خوشه ای زراعی (سردسیری و گرمسیری) vicia sativa

.

اطلاعات بیشتر
اسپرس رسمی  onobrychis sativa

اسپرس رسمی onobrychis sativa

گیاهی است دائمی یا چند ساله با ریشه های طویل.

اطلاعات بیشتر