انواع شبدرهای یک ساله و چندساله

بند واش(شبدر سبزه گلی) lotus corniculatus

بند واش(شبدر سبزه گلی) lotus corniculatus

.

اطلاعات بیشتر
شبدر توت فرنگی t.fragiferum

شبدر توت فرنگی t.fragiferum

.

اطلاعات بیشتر
شبدر قرمز t.pratense

شبدر قرمز t.pratense

علوفه ای است چند ساله بسیار مقاوم.

اطلاعات بیشتر
شبدر ایرانی t.resupinatum

شبدر ایرانی t.resupinatum

گیاهی است یک ساله پاییزی بسیار مقوی.

اطلاعات بیشتر
شبدر برسیم (مصری) t.alexandrinum

شبدر برسیم (مصری) t.alexandrinum

نبات علوفه ای یک ساله تابستانه.

اطلاعات بیشتر
شبدر سفید trifolium repens

شبدر سفید trifolium repens

گیاهی است علوفه ای چند ساله .

اطلاعات بیشتر