انواع یونجه های چند ساله

یونجه زرد trigonella elliptica

یونجه زرد trigonella elliptica

نوعی شنبلیله خودرو ویژه مناطق کوهستانی.

اطلاعات بیشتر
قره یونجه اصیل m.sativa v. ghare yongeh

قره یونجه اصیل m.sativa v. ghare yongeh

تنها رقم یونجه سردسیری دیم ایران.

اطلاعات بیشتر
یونجه رهنانی(اصفهانی) m.sativa v.rehnani

یونجه رهنانی(اصفهانی) m.sativa v.rehnani

تنها رقم یونجه بومی درشت اصفهان.

اطلاعات بیشتر
یونجه بغدادی (عراقی)اصیل m.sativa v.baghdadi

یونجه بغدادی (عراقی)اصیل m.sativa v.baghdadi

رقمی است پر آب و پر محصول گرمسیری.

اطلاعات بیشتر
یونجه نیکشهری اصیل m.sativa v.nikshahri

یونجه نیکشهری اصیل m.sativa v.nikshahri

تنها رقم یونجه گرمسیری ایران.

اطلاعات بیشتر
یونجه یزدی اصیل m.sativa v.yazdi

یونجه یزدی اصیل m.sativa v.yazdi

تناژ تا 15 تن علوفه خشک در هکتار در سال.

اطلاعات بیشتر
یونجه همدانی اصیل medicago sativa v.hamedani

یونجه همدانی اصیل medicago sativa v.hamedani

یکی از مهم ترین ارقام یونجه ایرانیست.

اطلاعات بیشتر