کویری

قلم

قلم

نیمه درختچه ای است نیمه جشی پایا.

اطلاعات بیشتر
نتر

نتر

درختچه ای است با ارتفاع ۱/۲ متر با برگ ها و ساقه های نقره فام .

اطلاعات بیشتر
پنج انگشت

پنج انگشت

درختچه ای است خوش منظر با نرمش اکولوژیکی وسیع .

اطلاعات بیشتر
هندوانه ابوجهل

هندوانه ابوجهل

گیاهی است علفی خودرو یک ساله به میوه های هندوانه ای کوچک .

اطلاعات بیشتر
استبرق(calotropis procera)

استبرق(calotropis procera)

درختچه ای است زیبا با برگ های نسبتا درشت همیشه سبز .

اطلاعات بیشتر
جارو مشهدی(sorgum .sp)

جارو مشهدی(sorgum .sp)

.

اطلاعات بیشتر
جارو فراشی (lactuca orientalis)

جارو فراشی (lactuca orientalis)

.

اطلاعات بیشتر
نسی(stipa grostis plomosa)

نسی(stipa grostis plomosa)

گیاهی است چند ساله و خوشخوراک .

اطلاعات بیشتر
قره داغ(nitraria schoberi)

قره داغ(nitraria schoberi)

درختچه ای است کویری چوبی خاردار .

اطلاعات بیشتر
علف شور (salsola rigida)

علف شور (salsola rigida)

بوته هایی هستند زیبا با ساقه خشبی .

اطلاعات بیشتر
اشنیان(sedlizia rosmarinus)

اشنیان(sedlizia rosmarinus)

درختچه ای است زیبا نیمه همیشه سبز با برگ های گوشتی .

اطلاعات بیشتر
تاغ(haloxylon aphyllum)

تاغ(haloxylon aphyllum)

درخت یا درختچه کویری بسیار جان سخت نسبتا سریع الرشد .

اطلاعات بیشتر
اسکنبیل وارتع (calligonum.sp)

اسکنبیل وارتع (calligonum.sp)

درختچه ای است چوبی بسیار کم آب .

اطلاعات بیشتر
درمنه دشتی میوه (sieberi)Artemisia herba alba))

درمنه دشتی میوه (sieberi)Artemisia herba alba))

.

اطلاعات بیشتر
قیچ(Zygophyllum atripliocoides)

قیچ(Zygophyllum atripliocoides)

درختچه ای است قائم و سازگار با اقالیم خشک - کویری.

اطلاعات بیشتر
سلمک ساقه سفید(Atriplex leucolada)

سلمک ساقه سفید(Atriplex leucolada)

گیاهی است چند ساله بسیار کم توقع و کم آب .

اطلاعات بیشتر
سورمه صحرایی (سلمک بوته ای)(Atriplex halimus)

سورمه صحرایی (سلمک بوته ای)(Atriplex halimus)

بوته ای است علفی همیشه سبز .

اطلاعات بیشتر
سورمه صحرایی(سلمک دانه عدسی)(Atriplex lentiformis)

سورمه صحرایی(سلمک دانه عدسی)(Atriplex lentiformis)

بوته ای است علفی همیشه سبز .

اطلاعات بیشتر
سورمه صحرایی بوته شور سفید (Atriplex canescens)

سورمه صحرایی بوته شور سفید (Atriplex canescens)

از دسته گیاهان شور پسند یا قلیائی پسند.

اطلاعات بیشتر
علف مار ، کورک ، لگجی

علف مار ، کورک ، لگجی

گیاهی است پایا زیبا ، خزنده .

اطلاعات بیشتر