نمونه کارهای بیشتر

زرشک دانه دار (berberis orientalis)

زرشک دانه دار (berberis orientalis)

درختچه ای است بسیار زیبا متراکم خاردار.

اطلاعات بیشتر
قلم

قلم

نیمه درختچه ای است نیمه جشی پایا.

اطلاعات بیشتر
نتر

نتر

درختچه ای است با ارتفاع ۱/۲ متر با برگ ها و ساقه های نقره فام .

اطلاعات بیشتر
پنج انگشت

پنج انگشت

درختچه ای است خوش منظر با نرمش اکولوژیکی وسیع .

اطلاعات بیشتر
هندوانه ابوجهل

هندوانه ابوجهل

گیاهی است علفی خودرو یک ساله به میوه های هندوانه ای کوچک .

اطلاعات بیشتر
استبرق(calotropis procera)

استبرق(calotropis procera)

درختچه ای است زیبا با برگ های نسبتا درشت همیشه سبز .

اطلاعات بیشتر
جارو مشهدی(sorgum .sp)

جارو مشهدی(sorgum .sp)

.

اطلاعات بیشتر
جارو فراشی (lactuca orientalis)

جارو فراشی (lactuca orientalis)

.

اطلاعات بیشتر
نسی(stipa grostis plomosa)

نسی(stipa grostis plomosa)

گیاهی است چند ساله و خوشخوراک .

اطلاعات بیشتر
قره داغ(nitraria schoberi)

قره داغ(nitraria schoberi)

درختچه ای است کویری چوبی خاردار .

اطلاعات بیشتر
علف شور (salsola rigida)

علف شور (salsola rigida)

بوته هایی هستند زیبا با ساقه خشبی .

اطلاعات بیشتر
اشنیان(sedlizia rosmarinus)

اشنیان(sedlizia rosmarinus)

درختچه ای است زیبا نیمه همیشه سبز با برگ های گوشتی .

اطلاعات بیشتر
تاغ(haloxylon aphyllum)

تاغ(haloxylon aphyllum)

درخت یا درختچه کویری بسیار جان سخت نسبتا سریع الرشد .

اطلاعات بیشتر
اسکنبیل وارتع (calligonum.sp)

اسکنبیل وارتع (calligonum.sp)

درختچه ای است چوبی بسیار کم آب .

اطلاعات بیشتر
درمنه دشتی میوه (sieberi)Artemisia herba alba))

درمنه دشتی میوه (sieberi)Artemisia herba alba))

.

اطلاعات بیشتر
قیچ(Zygophyllum atripliocoides)

قیچ(Zygophyllum atripliocoides)

درختچه ای است قائم و سازگار با اقالیم خشک - کویری.

اطلاعات بیشتر
سلمک ساقه سفید(Atriplex leucolada)

سلمک ساقه سفید(Atriplex leucolada)

گیاهی است چند ساله بسیار کم توقع و کم آب .

اطلاعات بیشتر
سورمه صحرایی (سلمک بوته ای)(Atriplex halimus)

سورمه صحرایی (سلمک بوته ای)(Atriplex halimus)

بوته ای است علفی همیشه سبز .

اطلاعات بیشتر
سورمه صحرایی(سلمک دانه عدسی)(Atriplex lentiformis)

سورمه صحرایی(سلمک دانه عدسی)(Atriplex lentiformis)

بوته ای است علفی همیشه سبز .

اطلاعات بیشتر
سورمه صحرایی بوته شور سفید (Atriplex canescens)

سورمه صحرایی بوته شور سفید (Atriplex canescens)

از دسته گیاهان شور پسند یا قلیائی پسند.

اطلاعات بیشتر
علف مار ، کورک ، لگجی

علف مار ، کورک ، لگجی

گیاهی است پایا زیبا ، خزنده .

اطلاعات بیشتر
یونجه درختی (cytisus prolifera)

یونجه درختی (cytisus prolifera)

.

اطلاعات بیشتر
توت روباه ((poterium sp (sanquisorba minor)

توت روباه ((poterium sp (sanquisorba minor)

علوفه ای است که به چلوکباب گوسفند مشهور است.

اطلاعات بیشتر
یونجه خودمانی (اسپرسی)(hedysarum sp)

یونجه خودمانی (اسپرسی)(hedysarum sp)

.

اطلاعات بیشتر
جارو مرتعی(زمینی)(kochia prostrate)

جارو مرتعی(زمینی)(kochia prostrate)

علوفه ای است پایا خوشخوراک.

اطلاعات بیشتر
اسپرس وحشی (o. sintensisy)

اسپرس وحشی (o. sintensisy)

گیاهانی بومی ایران و علوفه ای خوشخوراک.

اطلاعات بیشتر
اسپرس برگی(مرتعی)(onobrychis melanotrica)

اسپرس برگی(مرتعی)(onobrychis melanotrica)

علوفه ای است با ریشه عمیق تا ۳ متر.

اطلاعات بیشتر
درمنه کوهستانی (میوه)(artemisia aucheri)

درمنه کوهستانی (میوه)(artemisia aucheri)

گیاهی مرتعی پایا با حجم بوته متوسط.

اطلاعات بیشتر
جو وحشی پیاز دار (کتو)(hordeum bulbosum)

جو وحشی پیاز دار (کتو)(hordeum bulbosum)

گیاهی است مرتعی بسیار مقاوم به خشکی.

اطلاعات بیشتر
یال اسبی(stipa barbata)

یال اسبی(stipa barbata)

گیاهی مرتعی خوشخوراک با نرمش اکولوژیکی وسیع .

اطلاعات بیشتر
ترشک(rumex asetosa)

ترشک(rumex asetosa)

.

اطلاعات بیشتر
جو صد ساله بنفش(hordum violaceum)

جو صد ساله بنفش(hordum violaceum)

گیاهی است مرتعی پا بلند کوهستانی.

اطلاعات بیشتر
کرفس کوهی(klossia oderatassima)

کرفس کوهی(klossia oderatassima)

گیاهی پایا مرتعی ، داروئی و خوراکی.

اطلاعات بیشتر
ملیکاایرانی(melica persica)

ملیکاایرانی(melica persica)

گیاه مرتعی و چمنی چند ساله.

اطلاعات بیشتر
ریواس (rheum ribes)

ریواس (rheum ribes)

.

اطلاعات بیشتر
بیلهر - کندل کوهی (dorema aucheri)

بیلهر - کندل کوهی (dorema aucheri)

.

اطلاعات بیشتر
وشا- وشق- کندل (dorema amoniacum)

وشا- وشق- کندل (dorema amoniacum)

.

اطلاعات بیشتر
اروشیا - برگ نقره ای (eurotia)

اروشیا - برگ نقره ای (eurotia)

گیاهی پایا بومی ایران با بوته های متوسط.

اطلاعات بیشتر
جاشیر دامی علوفه ای (prangus uluptera)

جاشیر دامی علوفه ای (prangus uluptera)

گیاهانی دائمی در ارتفاع ۱۰۰۰ متر.

اطلاعات بیشتر
جاشیر شیرین خوراکی (prangus ferulaceae)

جاشیر شیرین خوراکی (prangus ferulaceae)

گیاهانی دائمی در ارتفاع ۱۰۰۰ متر.

اطلاعات بیشتر
کما(ferula ovina)

کما(ferula ovina)

گیاهی است چند ساله مرتعی با میزان علوفه مناسب.

اطلاعات بیشتر
چویل(ferula angulata)

چویل(ferula angulata)

گیاهی است چند ساله مرتعی.

اطلاعات بیشتر
باریجه صنعتی قاسنی(F . gumosa boiss)

باریجه صنعتی قاسنی(F . gumosa boiss)

گیاهی است مشابه آنغوزه.

اطلاعات بیشتر
آنغوزه صنعتی (ferula assa foetida)

آنغوزه صنعتی (ferula assa foetida)

گیاهی است داروئی صنعتی.

اطلاعات بیشتر
چب (poa bolbosa)

چب (poa bolbosa)

چمنی است پایا با پاجوش های فراوان.

اطلاعات بیشتر
گون گزی(گز خوانسار)(a.adscendens)

گون گزی(گز خوانسار)(a.adscendens)

.

اطلاعات بیشتر
گون مرتعی (خوشخوراک)(a.halopeplis)

گون مرتعی (خوشخوراک)(a.halopeplis)

.

اطلاعات بیشتر
گون مرتعی (رونق) (astaragalus sp.)

گون مرتعی (رونق) (astaragalus sp.)

.

اطلاعات بیشتر
گون مرتعی (نتر)  (a.squarosus)

گون مرتعی (نتر) (a.squarosus)

.

اطلاعات بیشتر
گون مرتعی (a.siliquasus)

گون مرتعی (a.siliquasus)

.

اطلاعات بیشتر
گون مرتعی بدون خار (astaragalus siclofilus)

گون مرتعی بدون خار (astaragalus siclofilus)

.

اطلاعات بیشتر
چاودار چند ساله (Secale montanum)

چاودار چند ساله (Secale montanum)

علفی است پر محصول پایا خوشخوراک.

اطلاعات بیشتر
چاودار دوساله(Secale sereale)

چاودار دوساله(Secale sereale)

علفی است دو ساله یا دائمی.

اطلاعات بیشتر
چاودار معمولی (پائیزه)(Sacale sereale)

چاودار معمولی (پائیزه)(Sacale sereale)

علفی است خودرو یکساله با ارتفاع ۱/۵ متر.

اطلاعات بیشتر
چمن گندمی مژه دار(A.podperae)

چمن گندمی مژه دار(A.podperae)

.

اطلاعات بیشتر
چمن گندمی کرکدار (A.trichophorun)

چمن گندمی کرکدار (A.trichophorun)

گیاهی است با ارزش غذایی خوب.

اطلاعات بیشتر
چمن گندمی افغانی(agropyrun afghanicum)

چمن گندمی افغانی(agropyrun afghanicum)

.

اطلاعات بیشتر
چمن گندمی میانی(A.intermedium)

چمن گندمی میانی(A.intermedium)

گیاهی پایا خودرو با بافتی نرم و چمنی .

اطلاعات بیشتر
گا او بو(A.cristatum)

گا او بو(A.cristatum)

سطح برگ ها پوشیده از کرک بسیار ریز و نرم میباشد.

اطلاعات بیشتر
چمن گندمی بلند(A.elongatum)

چمن گندمی بلند(A.elongatum)

تفاوتش سازگاری به آب و خاک شور.

اطلاعات بیشتر
چمن گندمی صحرایی (agropyron desertrum)

چمن گندمی صحرایی (agropyron desertrum)

گیاهی پایا خودرو و بسیار مقاوم.

اطلاعات بیشتر
گاورس setaria sp.

گاورس setaria sp.

علوفه ای است فصلی زود رس.

اطلاعات بیشتر
علف باغ(پنجهک) dactylis glomerata

علف باغ(پنجهک) dactylis glomerata

گیاهی پایا پر محصول پا بلند.

اطلاعات بیشتر
علف پشمکی بی کرک bromus inermis

علف پشمکی بی کرک bromus inermis

گیاهی پایا ریزوم دار چراگاهی.

اطلاعات بیشتر
علف پشمکی bromus tomentellus

علف پشمکی bromus tomentellus

گیاهی علوفه ای خوشخوراک.

اطلاعات بیشتر
علف بره نی festuca arandinaceae

علف بره نی festuca arandinaceae

چمنی است پایا و چراگاهی.

اطلاعات بیشتر
علف بره  festuca ovina

علف بره festuca ovina

چمنی است آفتاب و سایه دوست.

اطلاعات بیشتر
قیاق agropyrun repense

قیاق agropyrun repense

.

اطلاعات بیشتر
اردو phleum pratense

اردو phleum pratense

گیاهی دائمی جان سخت خوشخوراک.

اطلاعات بیشتر
چچم چمنی(دائمی) lolium prenne

چچم چمنی(دائمی) lolium prenne

گیاهی پایا جان سخت به سرما و گرما.

اطلاعات بیشتر
چمن ایرانی (یارندی) poa sp.

چمن ایرانی (یارندی) poa sp.

چمن پایا رقم بومی کشور است.

اطلاعات بیشتر
چمن گندمی گرمسیر(خورنال) pennisetum ciliare,cenchrus ciliaris

چمن گندمی گرمسیر(خورنال) pennisetum ciliare,cenchrus ciliaris

گیاهی خودرو خوشخوراکو مقاوم در برابر چرای مفرط.

اطلاعات بیشتر
انواع ارزان دانه ای و علوفه ای panicum sp

انواع ارزان دانه ای و علوفه ای panicum sp

گیاهانی یک ساله تابستانه آبی .

اطلاعات بیشتر
جو اصلاح شده ارقام دیم و آبیhordeum

جو اصلاح شده ارقام دیم و آبیhordeum

.

اطلاعات بیشتر
یولاف fatua

یولاف fatua

گیاهی است یک ساله خودرو.

اطلاعات بیشتر
جو دو سر avena sativa

جو دو سر avena sativa

.

اطلاعات بیشتر
تریتیکاله (چندم) triticale

تریتیکاله (چندم) triticale

از تلاقی گندم و چاودار یک ساله حاصل شده ..

اطلاعات بیشتر
شلغم علوفه ای (دامی) brassica rapa

شلغم علوفه ای (دامی) brassica rapa

.

اطلاعات بیشتر
چغندر علوفه ای (دامی)beta vulgarise

چغندر علوفه ای (دامی)beta vulgarise

.

اطلاعات بیشتر
انواع شنبلیله مرتعی trigonella sp

انواع شنبلیله مرتعی trigonella sp

.

اطلاعات بیشتر
گرگرو vicia villosa

گرگرو vicia villosa

.

اطلاعات بیشتر
گاودانه vicia sativa

گاودانه vicia sativa

.

اطلاعات بیشتر
سنگک یا سنگنک lathyrus sativus

سنگک یا سنگنک lathyrus sativus

.

اطلاعات بیشتر
حلر یا خلر lathyrus hisutus

حلر یا خلر lathyrus hisutus

گیاهی است یک ساله و بهاره با رشدی سریع و علوفه فراوان.

اطلاعات بیشتر
منداب(کیکوج) eruca sativa

منداب(کیکوج) eruca sativa

بذر روغنی و مصارف علوفه ای.

اطلاعات بیشتر
ماشک گل خوشه ای (گل بنفش) vicia villosa

ماشک گل خوشه ای (گل بنفش) vicia villosa

بیش از گونه های دیگر در پاییز هم کشت شده.

اطلاعات بیشتر
ماشک گل خوشه ای مرتعی (وحشی)vicia variabilis

ماشک گل خوشه ای مرتعی (وحشی)vicia variabilis

.

اطلاعات بیشتر
ماشک گل خوشه ای زراعی (سردسیری و گرمسیری) vicia sativa

ماشک گل خوشه ای زراعی (سردسیری و گرمسیری) vicia sativa

.

اطلاعات بیشتر
اسپرس رسمی  onobrychis sativa

اسپرس رسمی onobrychis sativa

گیاهی است دائمی یا چند ساله با ریشه های طویل.

اطلاعات بیشتر
بند واش(شبدر سبزه گلی) lotus corniculatus

بند واش(شبدر سبزه گلی) lotus corniculatus

.

اطلاعات بیشتر
شبدر توت فرنگی t.fragiferum

شبدر توت فرنگی t.fragiferum

.

اطلاعات بیشتر
شبدر قرمز t.pratense

شبدر قرمز t.pratense

علوفه ای است چند ساله بسیار مقاوم.

اطلاعات بیشتر
شبدر ایرانی t.resupinatum

شبدر ایرانی t.resupinatum

گیاهی است یک ساله پاییزی بسیار مقوی.

اطلاعات بیشتر
شبدر برسیم (مصری) t.alexandrinum

شبدر برسیم (مصری) t.alexandrinum

نبات علوفه ای یک ساله تابستانه.

اطلاعات بیشتر
شبدر سفید trifolium repens

شبدر سفید trifolium repens

گیاهی است علوفه ای چند ساله .

اطلاعات بیشتر
یونجه سربریده m.trancatula

یونجه سربریده m.trancatula

رویشگاه اولیه اش استرالیا بوده ..

اطلاعات بیشتر
یونجه حلزونی (با غلاف و بی غلاف)m.scutellata

یونجه حلزونی (با غلاف و بی غلاف)m.scutellata

رویشگاه اولیه اش استرالیا بوده ..

اطلاعات بیشتر
یونجه خاردار (میوه) m.polymorpha

یونجه خاردار (میوه) m.polymorpha

رویشگاه اولیه اش استرالیا بوده .

اطلاعات بیشتر
یونجه زرد trigonella elliptica

یونجه زرد trigonella elliptica

نوعی شنبلیله خودرو ویژه مناطق کوهستانی.

اطلاعات بیشتر
قره یونجه اصیل m.sativa v. ghare yongeh

قره یونجه اصیل m.sativa v. ghare yongeh

تنها رقم یونجه سردسیری دیم ایران.

اطلاعات بیشتر
یونجه رهنانی(اصفهانی) m.sativa v.rehnani

یونجه رهنانی(اصفهانی) m.sativa v.rehnani

تنها رقم یونجه بومی درشت اصفهان.

اطلاعات بیشتر
یونجه بغدادی (عراقی)اصیل m.sativa v.baghdadi

یونجه بغدادی (عراقی)اصیل m.sativa v.baghdadi

رقمی است پر آب و پر محصول گرمسیری.

اطلاعات بیشتر
یونجه نیکشهری اصیل m.sativa v.nikshahri

یونجه نیکشهری اصیل m.sativa v.nikshahri

تنها رقم یونجه گرمسیری ایران.

اطلاعات بیشتر
یونجه یزدی اصیل m.sativa v.yazdi

یونجه یزدی اصیل m.sativa v.yazdi

تناژ تا 15 تن علوفه خشک در هکتار در سال.

اطلاعات بیشتر
یونجه همدانی اصیل medicago sativa v.hamedani

یونجه همدانی اصیل medicago sativa v.hamedani

یکی از مهم ترین ارقام یونجه ایرانیست.

اطلاعات بیشتر
پسته(ارقام بذری) pistacia sp

پسته(ارقام بذری) pistacia sp

.

اطلاعات بیشتر
خرمالو وحشی (خرمندی) diospyros lotus

خرمالو وحشی (خرمندی) diospyros lotus

.

اطلاعات بیشتر
خرمالو پایه  dispyros kaki

خرمالو پایه dispyros kaki

.

اطلاعات بیشتر
زردآلو prunus armeniaca

زردآلو prunus armeniaca

.

اطلاعات بیشتر
انواع بادام اهلی سنگی و بادام مامائی amygdalus sp.

انواع بادام اهلی سنگی و بادام مامائی amygdalus sp.

.

اطلاعات بیشتر
بادام اهلی کاغذی (منقا) a.ebunea

بادام اهلی کاغذی (منقا) a.ebunea

پوست هسته آن بسیار نازک است.

اطلاعات بیشتر
بادام اهلی شیرین a.commonis v.amara

بادام اهلی شیرین a.commonis v.amara

یکی از ارقام بادام است درختی است با ارتفاع تا ۸ متر.

اطلاعات بیشتر
بادام اهلی تلخ a.commonis

بادام اهلی تلخ a.commonis

درخت یا درختچه هایی با خار و بدون خار.

اطلاعات بیشتر
تنگرس a.lycioides

تنگرس a.lycioides

درختی است خودرو با دماکوتیپ جدا.

اطلاعات بیشتر
بادام کوهی(بادامک) a.scoparia

بادام کوهی(بادامک) a.scoparia

درختی است خودرو با ارتفاع تا ۶ متر.

اطلاعات بیشتر
ارژن amygdalus orientalis elaeagni folia

ارژن amygdalus orientalis elaeagni folia

یکی از گونه های جنس آمیگدالوس.

اطلاعات بیشتر
مشک a.farnesiana

مشک a.farnesiana

درخت یا درختچه ای زیبا و زینتی.

اطلاعات بیشتر
میموزا a.deulbata

میموزا a.deulbata

یکی از جنس های آکاسیا درختی است همیشه سبز زینتی.

اطلاعات بیشتر
آکاسیا ویکتوریا a.victoria

آکاسیا ویکتوریا a.victoria

.

اطلاعات بیشتر
آکاسیا سالیسینا a,salisina

آکاسیا سالیسینا a,salisina

.

اطلاعات بیشتر
آکاسیا برگ کبود a.cyanophylla

آکاسیا برگ کبود a.cyanophylla

.

اطلاعات بیشتر
آکاسیا لوسینا a.lusina

آکاسیا لوسینا a.lusina

درخت یا درختچه های میخ دار زینتی خودرو.

اطلاعات بیشتر
آکاسیا عربیکا(صمغ عربی) acacia arabica

آکاسیا عربیکا(صمغ عربی) acacia arabica

درخت یا دختچه های میخ دار زینتی خودرو.

اطلاعات بیشتر
پده(بید سمرقندی) populus euphratica

پده(بید سمرقندی) populus euphratica

درختی است زینتی خودرو با قد متوسط.

اطلاعات بیشتر
توت آمریکایی maclura pomifera

توت آمریکایی maclura pomifera

درختی زینتی است خاردار با ارتفاع تا ۲۰ متر ..

اطلاعات بیشتر
توت بذری morus alba

توت بذری morus alba

درختانی هستند به قامت ۲۰ متر.

اطلاعات بیشتر
عناب خوراکی ziziphus vulgaris

عناب خوراکی ziziphus vulgaris

درختی است با قد متوسط از ۶ تا ۱۵ متر..

اطلاعات بیشتر
زیتون تلخ melia azedarach

زیتون تلخ melia azedarach

درختی است زینتی متوسط الجثه از ۵ تا ۱۲ متر ..

اطلاعات بیشتر
سنجد شیرین (خوراکی) elaegnus angustifolia

سنجد شیرین (خوراکی) elaegnus angustifolia

درختی است تا ارتفاع ۱۸ متر با میوه خوراکی داروئی.

اطلاعات بیشتر
سنجد تلخ hippophae rhamnoides

سنجد تلخ hippophae rhamnoides

درخت یا درختچه ای است زینتی با برگهای نقره فام.

اطلاعات بیشتر
نخل زینتی قامه بلند و نخل زینتی تنه قطور washingtonia filamentosa

نخل زینتی قامه بلند و نخل زینتی تنه قطور washingtonia filamentosa

دو گونه زینتی آن بیشتر در ایران کاشته شده.

اطلاعات بیشتر
پیراکانتا زینتی pyracanta coccinea roemer

پیراکانتا زینتی pyracanta coccinea roemer

درخت یا درختچه ای زینتی خاردار با میوه های قرمز.

اطلاعات بیشتر
پسته کوهی (بنه-خنجک) pistacia atlantica,khinjuk

پسته کوهی (بنه-خنجک) pistacia atlantica,khinjuk

درختی است خودرو با عمر طولانی با برگهای چرمی..

اطلاعات بیشتر
لیلکی gleditschia caspica

لیلکی gleditschia caspica

درختی است زینتی رویشگاه اولیه اش شمال ایران.

اطلاعات بیشتر
زالزالک قرمز(خونین) crataegus atrosanguinea

زالزالک قرمز(خونین) crataegus atrosanguinea

در نیمه شمالی ایران و کرمان پراکنده است.

اطلاعات بیشتر
زالزالک زرد(کیوج) crataegus azaroleus

زالزالک زرد(کیوج) crataegus azaroleus

جنس زالزالک دارای گونه های متعدد در دنیا و ایران است.

اطلاعات بیشتر
گیلاس وحشی(حلونه) cerasus sp

گیلاس وحشی(حلونه) cerasus sp

دارای گونه های متعدد در ایران و نامهای متعدد است.

اطلاعات بیشتر
گلابی وحشی pyrus glabra

گلابی وحشی pyrus glabra

درختی با قد تا ۶ متر با شاخه های خاردار.

اطلاعات بیشتر
بلوط همیشه سبز quercus ilex

بلوط همیشه سبز quercus ilex

درختی است زیبا زینتی بدون خزان.

اطلاعات بیشتر
بلوط شمال(اوری) q.macranthera

بلوط شمال(اوری) q.macranthera

درختی است با قد ۲۵ متر.

اطلاعات بیشتر
بلوطهای غرب quercus sp

بلوطهای غرب quercus sp

.

اطلاعات بیشتر
شاه بلوط castanea sativa

شاه بلوط castanea sativa

درختی با قد تا ۳۰ متر.

اطلاعات بیشتر
مهلب cerasus mahaleb

مهلب cerasus mahaleb

درختی با ارتفاع تا ۳۰ متر.

اطلاعات بیشتر
داغداغان celtis caocasica

داغداغان celtis caocasica

درختی تا ارتفاع ۱۵ متر زینتی.

اطلاعات بیشتر
گزشاهی(نادری) tamarix aphylla

گزشاهی(نادری) tamarix aphylla

درخت نسبتا بلند و کشیده با پوست قهوه ای مایل به قرمز.

اطلاعات بیشتر
درخت مشعلی delonix regia

درخت مشعلی delonix regia

درختی است زینتی با قد تا ۱۲ متر.

اطلاعات بیشتر
مورد معطر myrtus communis

مورد معطر myrtus communis

درختچه بومی همیشه سبز با قد ۳ متر.

اطلاعات بیشتر
ناترک dodonea viscosa

ناترک dodonea viscosa

درختچه کوچک هرس پذیر زینتی .

اطلاعات بیشتر
جوالدوز(گاتالپا)catalpa speciosa

جوالدوز(گاتالپا)catalpa speciosa

درختی است نیمه خزان کننده تا ارتفاع 30 متر.

اطلاعات بیشتر
نیلک amorpha fruticosa

نیلک amorpha fruticosa

درختچه ای است زینتی با پوست تیره.

اطلاعات بیشتر
رملیک(دره) ziziphus nummularia

رملیک(دره) ziziphus nummularia

درختچه ای است پر خار و پر شاخه تا قد ۲ متر.

اطلاعات بیشتر
سدر(کنار آفریقائی) ziziphus maritiana

سدر(کنار آفریقائی) ziziphus maritiana

درختی با ارتفاع بین ۹ تا ۱۵ متر.

اطلاعات بیشتر
کهور پاکستانی (ثمر)p.juliflora

کهور پاکستانی (ثمر)p.juliflora

درخت یا درختچه ای است بزرگ با ارتفاع تا ۵ متر.

اطلاعات بیشتر
کهورک(جغجغه)prosopis stephaniana

کهورک(جغجغه)prosopis stephaniana

درختچه کوچک و خاردار.

اطلاعات بیشتر
کهور ایرانی prosopis spicigera

کهور ایرانی prosopis spicigera

درختی است خودرو سایه انداز با ارتفاع 2/5 تا ۱۰ متر.

اطلاعات بیشتر
سدر(کنار ایرانی) ziziphus spina

سدر(کنار ایرانی) ziziphus spina

درختی است زینتی خاردار همیشه سبز سایه انداز داروئی و صنعتی ..

اطلاعات بیشتر
خرنوب(شاخ بزک) ceratonia siliqua

خرنوب(شاخ بزک) ceratonia siliqua

درختی است زینتی همیشه سبز دو پایه مت.سط القامه تا ۱۰ متر..

اطلاعات بیشتر
شیشه شور  calystemon citrinus

شیشه شور calystemon citrinus

درختی است زینتی همیشه سبز با ارتفاع تا ۸ متر ..

اطلاعات بیشتر
شب خسب (گل ابریشم) albizzia julibrissin

شب خسب (گل ابریشم) albizzia julibrissin

درختی است متوسط القامه تا ۲۲ متر زینتی.

اطلاعات بیشتر
ابریشم هندی(برهان) albizzia lebbek

ابریشم هندی(برهان) albizzia lebbek

درختی است بزرگ و زینتی با گلهای زرد.

اطلاعات بیشتر
ابریشم مصری caesalpinia gilliesii

ابریشم مصری caesalpinia gilliesii

درختچه ای است زینتی بومی آفریقا ی جنوبی و بومی شده در ایران.

اطلاعات بیشتر
نارون ulmus calpinifolia

نارون ulmus calpinifolia

درختی است با تاج کروی و موزون بالاخطی.

اطلاعات بیشتر
افرا کیکم acer monspessulanum

افرا کیکم acer monspessulanum

درخت کوتاه یا درختچه ای که چند گونه در ایران دارد .

اطلاعات بیشتر
عر عر(آیلان) ailanthus glandalusa

عر عر(آیلان) ailanthus glandalusa

درختی است بومی چین سریع الرشد با ارتفاع 20 متر .

اطلاعات بیشتر
بابل(درمان عقرب) parkingsonia aculata

بابل(درمان عقرب) parkingsonia aculata

درختی است بومی آمریکا ،زینتی ،داروئی.

اطلاعات بیشتر
سوبابل leucaena leucocephala

سوبابل leucaena leucocephala

درختی است با ارتفاع 10 متر با شاخه های قهوه ای رنگ همیشه سبز.

اطلاعات بیشتر
گز روغن (گازرخ) moringa peregrina

گز روغن (گازرخ) moringa peregrina

درختی است شبیه به درخت گز شاهی بسیار شگفت انگیز و از عجایب خلقت.

اطلاعات بیشتر
اشک(آق چالی) halimodendron halodendron

اشک(آق چالی) halimodendron halodendron

اشک یا آق چالی درختچه ایست زیبا پر گل بنفش با ارتفاع ۲ متر کم برگ - کبود رنگ .

اطلاعات بیشتر
آسه (دیو خار)      Lycium depressum

آسه (دیو خار) Lycium depressum

درختچه ای است زینتی با ارتفاع 1.5 تا 2.5 متر متراکم و خاردار .

اطلاعات بیشتر
افرا چناری A.platanoides

افرا چناری A.platanoides

درختی است سایه انداز با ارتفاع تا ۳۵ متر.

اطلاعات بیشتر
افرا شبه چناری(شیرازی)A.pseude plantanus

افرا شبه چناری(شیرازی)A.pseude plantanus

درختی است بومی اروپا و قفقاز،زینتی سایه انداز، متوسط القامه.

اطلاعات بیشتر
افرا زینتی(سیاه) acer negundo

افرا زینتی(سیاه) acer negundo

درختی است زینتی ،سایه انداز متوسط القامه .

اطلاعات بیشتر
زبان گنجشک (ون) fraxinus

زبان گنجشک (ون) fraxinus

درختی است تاارتفاع 25 متر ،دوستدار خاک های اسیدی تا خنثی.

اطلاعات بیشتر
ارغوان(معمولی) cercis siliquastrum

ارغوان(معمولی) cercis siliquastrum

درخت کوچک جثه یا درختچه ای است با برگهای گرد.

اطلاعات بیشتر
اقاقیا(معمولی) robinia pseudoacacia

اقاقیا(معمولی) robinia pseudoacacia

درختی است تیغ دار با ارتفاع تا 30 متر سایه انداز سریع الرشد.

اطلاعات بیشتر
اکالیپتوس میکروتکا(سیاه) e.mycrotheca

اکالیپتوس میکروتکا(سیاه) e.mycrotheca

درختی با تنه سیاه رنگ و چوب فشرده و عمر نسبتا زیاد.

اطلاعات بیشتر
اکالیپتوس کامادولنسیس eucalyptus camaldulensis

اکالیپتوس کامادولنسیس eucalyptus camaldulensis

درختی است بسیار سریع الرشد و تناور تا ارتفاع 50 متر.

اطلاعات بیشتر
گردو juglans regia

گردو juglans regia

گیاهی چندساله و خزاندار به ارتفاع 25-35 متر که قطر تنه آن به دو متر می رسد..

اطلاعات بیشتر
گلابی پایه pyrus sp

گلابی پایه pyrus sp

گلابی (sativus Pyrus (به عنوان یکی از مهمترین میوههاي دانهدار شناخته شده است.

اطلاعات بیشتر
آلبالو تلخ cerasus vulgaris

آلبالو تلخ cerasus vulgaris

آلبالو قرابت نزدیکی با گیلاس دارد. بومی مناطق زیادی در اروپا و جنوب آسیا می باشد.

اطلاعات بیشتر
سیب malus orientalis

سیب malus orientalis

سیب جنگلی بومی جنگل های شمال ایران Malus orientalis. Uglitzk.

اطلاعات بیشتر
آلوچه(گوجه سبز)prunus divaricata

آلوچه(گوجه سبز)prunus divaricata

گوجه سبز گروهی از کولتیوارهای آلوهای اروپایی هستند..

اطلاعات بیشتر
آلو prur domestica

آلو prur domestica

درخت آلو از تیره گل سرخ به ارتفاع متجاوز از ۵ متر، غالبا عاری از خار ولی دارای برگ های بیضوی و دندانه دار است..

اطلاعات بیشتر
به دانه (اصفهان) cydonia sp

به دانه (اصفهان) cydonia sp

به درخت متوسط یا کوچکی است که ارتفاع آن تا 5 متر هم میرسد.

اطلاعات بیشتر
هلو(شفتالو)persica vulgaria

هلو(شفتالو)persica vulgaria

جهت تولید درختان هلو و شلیل میبایست.

اطلاعات بیشتر
ارس(سرو کوهی) juniperus polycarpus

ارس(سرو کوهی) juniperus polycarpus

گونه درختی در ایران با ارتفاع 25 متر قوی و باشکوه.

اطلاعات بیشتر
نراد قفقاز abies nordmanniana

نراد قفقاز abies nordmanniana

برخی از محبوب­ترین انتخاب­ها برای درخت کریسمس متعلق به جنس نراد (Abies) است.

اطلاعات بیشتر
سرو زربین c.sempervirens v.horizentalis

سرو زربین c.sempervirens v.horizentalis

درختی تا ارتفاع 30 متر سبز تیره زیبا مخروطی بومی ایران.

اطلاعات بیشتر
سروناز c.sempervirens v.cereiformis

سروناز c.sempervirens v.cereiformis

سرو ناز گونه ای درخت همیشه سبز .

اطلاعات بیشتر
سرو شیراز(کاشی) c.sempervirens v.fastigiata

سرو شیراز(کاشی) c.sempervirens v.fastigiata

درخت مخروطی ستونی کشیده منظم تا ارتفاع ۳۵ متر.

اطلاعات بیشتر
سرو خمره ای یا سیمین(نوش) platycladus orientalis

سرو خمره ای یا سیمین(نوش) platycladus orientalis

درختی مخروطی کوتاه سبز خوشرنگ بومی ایران .

اطلاعات بیشتر
سرو نقره ای cupressus arizonica

سرو نقره ای cupressus arizonica

درختی است مخروطی منظم رنگ سبز مایل به نقره ای تا ارتفاع 25 متر.

اطلاعات بیشتر
سدر اطلس(آتلانتیک) c.atlantica

سدر اطلس(آتلانتیک) c.atlantica

درختی بسیار زیبا و باشکوه پررنگ آبی نقره ای مخروطی.

اطلاعات بیشتر
سدر لبنان c.lebani

سدر لبنان c.lebani

درختی است سایه انداز زیبا بومی نواحی شرقی مدیترانه.

اطلاعات بیشتر
سدر دیو دار cedrus deodora

سدر دیو دار cedrus deodora

درختی است تا ارتفاع ۴۰ متر زیبا و باشکوه با رنگ آبی مایل به نقره ای.

اطلاعات بیشتر
کاج نوئل آبی picea pungens

کاج نوئل آبی picea pungens

یکی از زیباترین و باشکوه ترین سوزنی برگهای های جهان است.

اطلاعات بیشتر
کاج نوئل سبز picea abies

کاج نوئل سبز picea abies

درختی زیبا و باشکوه مخروطی به رنگ سبز با ارتفاع ۲۰ متر .

اطلاعات بیشتر
کاج مطبق araucaria excelsa heterofila

کاج مطبق araucaria excelsa heterofila

این گیاه بومی جزیره نور فولک .

اطلاعات بیشتر
کاج بادامی(چتری یا سنگی) p.pinea

کاج بادامی(چتری یا سنگی) p.pinea

درختی سایه انداز و متوسط القامه بومی شمال مدیترانه فرانسه و پرتغال.

اطلاعات بیشتر
کاج مشهدی p.mugo pumillio

کاج مشهدی p.mugo pumillio

درختی است کوتوله در دو اکوتیپ توپی فشرده و نیمه فشرده یا کله قندی.

اطلاعات بیشتر
کاج زیبا(گریان) p.griffity

کاج زیبا(گریان) p.griffity

کاج گریان ظاهر منحصربفردی دارد .

اطلاعات بیشتر
کاج کاشفی p.longifolia

کاج کاشفی p.longifolia

درختی است متوسط القامه و متوسط الرشد سایه انداز .

اطلاعات بیشتر
کاج سیاه p.nigra

کاج سیاه p.nigra

درخت کاج سیاه مشهدی درختی درست اندام و زیبا می باشد، که بومی استرالیاست. .

اطلاعات بیشتر
کاج بروسیا p.brutia

کاج بروسیا p.brutia

درختی مخروطی به ارتفاع 25-30 متر و قطر 60 سانتی متر .

اطلاعات بیشتر
کاج تهران(ایرانی) pinus eldarica

کاج تهران(ایرانی) pinus eldarica

درختی است بومی ایران با ارتفاع تا ۴۰ متر سالهای اول مخروطی.

اطلاعات بیشتر